ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

191

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

124

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 3 /2%
1.2. นร.1 - 20 12 /6%
1.3. นร.21 - 40 15 /8%
1.4. นร.21 - 60 38 /20%
1.5. นร.61 - 80 28 /15%
1.6. นร.81 - 100 12 /6%
1.7. นร.101 - 120 16 /8%
รร.ไม่มีนักเรียน

3

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

36

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

177

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

188

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

57

ตาราง

1,735

ห้องเรียน
-54
ตาราง

21,241

นักเรียน
-1398
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,920

-510
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,520

-810
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,801

-78
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,922

ครูและบุคลากร

สนง.
70
รร.
1,852
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

1,922

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 3 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ120 /63%
ปฐมวัย - ม.ต้น57 /30%
ประถมฯ11 /6%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 124 /65%
ขนาดกลาง 65 /34%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 124 /65%
ขนาดที่ 2 44 /23%
ขนาดที่ 3 16 /8%
ขนาดที่ 4 3 /2%
ขนาดที่ 5 4 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
191 โรงเรียน

6 อำเภอ
กุมภวาปี

69 โรงเรียน

ตาราง
โนนสะอาด

30 โรงเรียน

ตาราง
ศรีธาตุ

32 โรงเรียน

ตาราง
วังสามหมอ

29 โรงเรียน

ตาราง
หนองแสง

15 โรงเรียน

ตาราง
ประจักษ์ศิลปาคม

16 โรงเรียน

ตาราง

24 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายแชแล

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายเวียงคำ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายเชียงแหว

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพันดอน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายนาม่วง

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน

8 โรงเรียน

ตาราง
ถนนอุ่มจาน ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version.